1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์การศึกษาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายนิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชา MICE PKRU โดยได้รับเกียรติจาก นางอรชร ว่องพรรณงาม และนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชา ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์จากสาขาการจัดการการบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน MICE ในภูเก็ต และครูแนะแนว เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต